УСЛУГИ

В изпълнение на чл. 120 от ЗМДТ и решение на Общински съвет-Кюстендил, както и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, предприятието събира такси за ползване на гробни места както следва:

 • За срок 15 години /за единични гробни места/ – 15 лв.
 • За срок 10 години /за двойно място/ - 30 лв.
 • За вечни времена – 75 лв.

  Еднократната такса за ползването на гробни места се дължи от наследниците на починалите лица след изтичането на 8 години от погребението.

  В административната сграда на предприятието на ул „Невестинско шосе” 1 всички заинтересувани граждани могат да направят бърза справка за статута на ползване на гробните места на своите близки.

  Като общинско предприятие единствено "Обреден дом" осъществява следните дейности:

 • - организация на погребенията – определяне на ден, час и място на погребението;
 • - съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него /което се дава само на близките на починалия/;
 • - изкопаване на гробното място, полагането и заравянето на покойника;
 • - води регистри по траурните паркове, зони, участъци, редове и гробни места;
 • - събира и отчита такси гробни места по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил;
 • - създава организация и извършва служебни погребения;
 • - създава организация по благоустрояване, почистване, поддържане и озеленяване на терените, както и стопанисване на обектите общинска собственост на територията на Траурните паркове;